Reglement

GEBRUIKERSREGLEMENT

De werking van Jeugdhuis Qw1i Lennik vzw is vastgelegd in haar statuten en in haar binnenhuisreglement. Alle leden en bezoekers van het jeugdhuis dienen zich te houden aan de bepalingen van het gebruikersreglement, dat deel uitmaakt van het binnenhuisreglement. Het volledige binnenhuisreglement kan door elk lid ingekeken worden in de documentenmap die zich permanent in het jeugdhuis bevindt.

Het jeugdhuis staat in haar werking open voor alle jongeren vanaf 14 jaar, zonder onderscheid op basis van afkomst, geslacht, huidskleur, overtuiging of seksuele voorkeur. Alle leden en bezoekers dienen zich in het jeugdhuis en tijdens activiteiten op een verdraagzame manier te gedragen en ieders mening te respecteren.

Al wie jaarlijks het lidgeld van € 2,50 betaalt is lid van het jeugdhuis. Leden ontvangen een lidkaart die maandelijks een gratis consumptie en korting op de activiteiten van het jeugdhuis geeft.

Het jeugdhuis bestaat uit een algemene vergadering, een kern en een bestuur. De leden kunnen altijd hun mening over de werking van het jeugdhuis uitspreken, maar in het bijzonder op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. De algemene vergadering komt tenminste eenmaal per jaar samen. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor de kern of het bestuur.

Het jeugdhuis is elke vrijdag en zaterdag open van 20:00 uur tot 02:00 uur. Het bestuur kan beslissen om naar aanleiding van bijzondere gelegenheden het jeugdhuis ook op andere momenten open te houden (bijvoorbeeld op feestdagen, op vooravonden van feestdagen of in vakantieperiodes). Ieder lid mag zich engageren om het jeugdhuis open te houden of mee te werken aan een activiteit. Wanneer iemand voor de eerste keer het jeugdhuis openhoudt moet hij/zij daarbij wel begeleid worden door een kernlid.

Het jeugdhuis wordt in principe opengehouden tot 02:00 uur. Een openhouder kan in uitzonderlijke gevallen beslissen vóór 02:00 uur te sluiten; de leden en bezoekers dienen dit te respecteren. Dit kan wel pas vanaf middernacht. Er wordt geen plaats overgenomen van de afgesproken openhouders, tenzij een kernlid zich verantwoordelijk stelt voor het afsluiten, en met akkoord van een bestuurslid. De oorspronkelijke openhouder blijft mee verantwoordelijk voor het correct afsluiten van het jeugdhuis.

Openhouders hebben de plicht toe te zien op het naleven van de besluitwet van 14 november 1939 op de beteugeling der dronkenschap, die achter de toog is uitgehangen. Dit betekent onder meer dat zij in geen geval alcohol mogen schenken aan jongeren die nog geen 16 jaar zijn, of aan bezoekers die kennelijk dronken zijn.

Ieder lid mag – mits toestemming van het bestuur – een feestje organiseren in het jeugdhuis naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis (verjaardag, vertrek op reis,…). Hierbij dient wel aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • De drank wordt door de vaste biersteker van het jeugdhuis geleverd.
  • Het feestje mag haar organisator(en) in geen geval winst opleveren. Het vragen van toegangsgeld en het verkopen van drank met een toeslag is bijgevolg uitgesloten.
  • De organisator is steeds volledig verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal.
  • Alleen personen die door het jeugdhuis als DJ erkend worden mogen achter de discobar plaatsnemen. Afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan door het bestuur, maar dit doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de organisator voor het gebruikte materiaal.
  • Bij de keuze van de muziek dient er rekening gehouden te worden bij het muzikaal project van het jeugdhuis.
  • Het feestje mag niet tot gevolg hebben dat het gewone publiek de toegang tot het jeugdhuis wordt ontzegd.

Het is ten strengste verboden om in het jeugdhuis illegale drugs in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Het jeugdhuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel drugsbezit, -gebruik of -verhandeling in de omgeving van het jeugdhuis.

Bij beschadiging, diefstal of verlies van materiaal dat eigendom is van het jeugdhuis, worden alle kosten aangerekend aan de daders. Wat betreft de discobar en haar toebehoren kan deze regeling nog verfijnd worden in een apart reglement. Het jeugdhuis is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het materiaal van haar bezoekers.

Het bestuur heeft het recht om aan overtreders van dit gebruikersreglement voor een bepaalde periode de toegang tot het jeugdhuis te verbieden. De redenen voor een dergelijke schorsing worden aan de betrokkene meegedeeld, maar worden – in de mate van het mogelijke – niet openbaar gemaakt.

De inhoud van het gebruikersreglement kan veranderd worden door de kern. Elk lid mag voorstellen tot wijzigingen indienen.

WERKING EN STRUCTUUR

Het jeugdhuis kent gewone leden en kernleden. Als kernleden worden beschouwd: de personen die zich engageren om deel te nemen aan de kernvergaderingen, ongeveer éénmaal per twee maanden het jeugdhuis open te houden, mee te werken aan de organisatie van activiteiten, en mee te helpen aan de grote kuis. De kern vergadert in principe elke eerste zaterdag van de maand, op uitnodiging van kernvoorzitter telkens wanneer ten minste 1/4 van de kernleden aanwezig kan zijn.

Ter uitwerking van een activiteit kunnen kernleden in kleinere groepjes vergaderen. Zij stellen onderling een verantwoordelijke aan, die de werkingsverslagen maakt, deze bijeenkomsten leidt en de activiteit tot een goed einde tracht te brengen. Ook niet-kernleden kunnen hieraan hun medewerking verlenen.

De kern verkiest het bestuur van minimum drie leden, waaronder minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Liefst wordt ook een ondervoorzitter aangeduid. Elk lid kan zich voor deze functies kandidaat stellen, kernleden genieten de voorkeur. Het bestuur verzorgt het dagelijks beleid van de vereniging, ook op financieel vlak, en vertegenwoordigt ze officieel naar buiten toe. Het bestuur wordt gecontroleerd door de kern. Een zelfde persoon mag niet langer dan een periode van 10 aaneensluitende jaren bestuurslid zijn.

De kern benoemt en ontslaat kern en bestuursleden. Wanneer een bestuurslid of voorzitter ontslag neemt zal de kern, indien noodzakelijk, een vervanger verkiezen uit de kandidaten.

De kern en het bestuur kunnen op hun vergaderingen mensen uitnodigen die dan deelnemen zonder stemrecht.

Meer dan de helft van de kern en de bestuursleden dient in Lennik te wonen.

De kern kan bij gegronde redenen, kernleden in hun functie schorsen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Bestuurs- of kernleden mogen geen politiek mandaat ambiëren, tenzij de kern een jaarlijks hernieuwbare uitzondering hierop toestaat.

Voor belangrijke beslissingen kan het bestuur of de kern een algemene vergadering organiseren om de gewone leden te raadplegen. In ieder geval komt de algemene vergadering minstens eenmaal per jaar samen waarbij zij de werking van het jeugdhuis kan evalueren.

Leden of medewerkers van het jeugdhuis worden niet betaald of onredelijk persoonlijk materieel bevoordeeld.

De voertaal van het jeugdhuis is het Nederlands.

Het jeugdhuis wil in de eerste plaats het jeugdhuis van Lennik zijn. Dat wil zeggen een ontmoetingsplaats voor jongeren uit Lennik en omgeving, in een grote openheid. De algemene pijlers waarop het jeugdhuis haar werking uitbouwt zijn: ontmoeting, ontspanning, vorming en informatie. Socio-culturele activiteit en het mogelijk maken en bevorderen van creativiteit zijn eveneens algemene doelstellingen.

Het Jeugdhuis wil samenwerken en regelmatig overleg plegen met andere Lennikse jeugdverenigingen. Dit kan het best via de gemeentelijke jeugdraad, waarin het jeugdhuis minstens één vaste vertegenwoordiger dient te hebben.

BESLISSINGEN

Voor elke beslissing wordt er in de eerste plaats gestreefd naar een consensus.

Blijkt een consensus onmogelijk, dan kan er worden gestemd. Bij stemming zijn beslissingen geldig die worden genomen wanneer meer dan de helft van de leden van de vergadering aanwezig is en meer dan de helft van de leden met het voorstel akkoord gaat. Zijn er niet voldoende aanwezigen dan is eenzelfde meerderheid op de volgende vergadering geldig, hoeveel aanwezigen er dan ook zijn.

Stemmingen over personen zijn altijd geheim.

De beslissingen die een 2/3 meerderheid vereisen staan beschreven in de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.

De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter van het jeugdhuis. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door een ander bestuurslid, tenzij op de vergadering anders beslist wordt. De vergaderingen van de kern worden geleid door de kernvoorzitter. Ook hier geldt dezelfde regeling wanneer de kernvoorzitter afwezig is.

Wanneer de voorzitter tijdelijk zijn/haar taak niet kan uitoefenen, worden zijn/haar functies uitgeoefend door de ondervoorzitter. Indien er geen ondervoorzitter is of ook deze niet beschikbaar is, worden deze functies uitgeoefend door het bestuurslid met de grootste anciënniteit.

De kern beslist over de goedkeuring van de begroting en de rekeningen, en het opstellen en wijzigen van het binnenhuisreglement.

De beslissingen van de kern en van het bestuur worden opgenomen in verslagen die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. Een exemplaar van deze verslagen zit in de documentenmap die in het jeugdhuis permanent aanwezig is en kan ingekeken worden door elk lid.

Het gebruikersreglement wordt duidelijk zichtbaar uitgehangen in het jeugdhuis, en bij inhoudelijke wijzigingen wordt de uitgehangen tekst aangepast.

Geef een reactie